Back to Insights

Ceza Dairesi'nin Tazminat Teşvikleri ve Geri Almalara İlişkin Pilot Programı

20.04.2023

DOJ, 3 Mart’ta yayımladığı memorandum ile Kurumsal Uyum Programlarının Değerlendirilmesi Rehberi kapsamında yapılan 2023 güncellemeleri ile bağlantılı olarak, 15 Mart 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere, üç yıllık bir girişim olan Pilot Programı başlattı. İlgili pilot programa dair yaptığımız çeviriyi aşağıda, güncellenmiş Kurumsal Uyum Programlarının Değerlendirmesi çevirimizi burada bulabilirsiniz.

---

Adalet Bakanlığı ("Bakanlık") kurumsal suçlarla mücadele etmeye kararlıdır ve bu tür suistimallerde bulunan şirketleri (ve sorumlu kişileri) soruşturmaya ve kovuşturmaya devam edecektir. Ancak Bakanlığın nihai hedefi, en başta kurumsal suçların ortaya çıkmasını önlemektir. Bakanlık, politikaları ve yaptırım eylemleri aracılığıyla suç teşkil eden davranışları caydırmaya, etkili uyum programlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik etmeye ve etik şirket kültürlerini desteklemeye çalışmaktadır.

Etkili ölçütler ve kıstaslar kullanan tazminat sistemleri uyumu teşvik eden davranışları ödüllendirebilir. Suistimaller için açık ve etkili bir şekilde para cezaları uygulayan tazminat sistemleri de riskli davranışları caydırabilir ve bir uyum kültürünü teşvik edebilir. Başsavcı Yardımcısının Bakanlığın kurumsal cezai yaptırım politikalarında değişiklikler öngören 15 Eylül 2022 tarihli bildirisine uygun olarak, Bakanlığın Ceza Dairesi ("Daire"), geri alma politikalarının kullanımı da dahil olmak üzere tazminat sistemleri aracılığıyla uyumu daha iyi teşvik etmek için çözümler geliştiren şirketlerin nasıl ödüllendirileceğini değerlendirmiştir. Bu süreç boyunca, politikaların şirketlere verilen para cezalarının yükünü, çoğu durumda suistimalde herhangi bir rolü olmayan hissedarlardan alıp doğrudan sorumlu olanlara nasıl kaydırabileceği de göz önünde bulundurulmuştur. Bu incelemede Daire, değerli bakış açıları ve veri noktaları elde etmek için kurum ortaklarına, savunma barosu üyelerine, akademisyenlere, yönetici tazminatı uzmanlarına ve diğer düzenleyicilere danışmıştır.

Bu doğrultuda, Daire bir Tazminat Teşvikleri ve Geri Alma Pilot Programı ("Program") yürütmektedir. Aşağıda belirtildiği üzere, Program, şirketlerin cezai kararlar alırken, tazminat ve ikramiye sistemlerinde uyumla ilgili kriterleri uygulamalarını ve bu tür kararlar süresince Daire'ye bu tür uygulamalar hakkında rapor vermelerini öngörmektedir. Program ayrıca Daire savcılarını, şirketlerin, kusurlu çalışanlardan ve hem a) suistimal ile bağlantılı iş alanından sorumlu olan veya çalışanlar üzerinde denetim yetkisine sahip olan diğer kişilerden ve b) bu konudaki suistimali bilen veya kasıtlı olarak görmezden gelen kişilerden tazminat talep etmeye çalıştığı durumlarda olası para cezası indirimlerini değerlendirmeleri konusunda yönlendirmektedir.

Program, Daire tarafından ele alınan tüm kurumsal konular için geçerli olacak üç yıllık bir girişimdir ve 15 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu Program, Ceza Dairesinin Kurumsal Uygulama Politikasını, Kurumsal Uyum Programlarının Değerlendirilmesini veya Ticari Kuruluşlar Hakkında Federal Kovuşturma İlkelerini değiştirmez. Bu deneme süresinin sonunda Daire, Programın süresinin uzatılıp uzatılmayacağına veya herhangi bir şekilde değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verecektir.

I. Uyum İyileştirmeleri

Program süresince, Daire tarafından alınan her kurumsal karar, kararı alan şirketin tazminat ve ikramiye sisteminde uyumla ilgili kriterleri uygulaması şartını içerecektir. Şirket ayrıca, karar süresi boyunca bu kriterlerin uygulanması hakkında Daire'ye yıllık olarak rapor vermelidir. Bu kriterler -bunlarla sınırlı olmamak üzere- aşağıdakileri içerebilir: 1) uyum performansı gerekliliklerini yerine getirmeyen çalışanlar için ikramiye yasağı; 2) yürürlükteki yasaları ihlal eden çalışanlar ve a) suistimalde bulunan çalışan(lar) veya iş alanı üzerinde denetim yetkisi olan ve b) suistimali bilen veya kasten görmezden gelen diğer kişiler için disiplin önlemleri ve 3) uyum süreçlerine tam bağlılık gösteren çalışanlar için teşvikler. Daire savcıları, yürürlükteki yabancı ve yerel hukuk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, davanın belirli gerçeklerine ve koşullarına dayalı olarak uygun gereklilikleri şekillendirirken takdir yetkilerini kullanacaklardır. Savcılar bu kararı verirken, şirketin mevcut tazminat programını nasıl yapılandırdığını göz önünde bulunduracak ve gerekli değerlendirmeyi yapacaktır.

II. Ertelenmiş Ceza İndirimi

Cezai bir kararın gerekli olduğu durumlarda, bir şirket tam olarak işbirliği yapar ve zamanında ve uygun bir şekilde düzeltme yapar[1] ve soruşturmaya konu eylemle bağlantılı olarak aykırı davranışta bulunan çalışanlardan veya(a) suistimal ile bağlantılı çalışan(lar) veya iş alanı üzerinde denetim yetkisine sahip olan ve b) suistimali bilen veya kasıtlı olarak görmezden gelen diğer kişilerden tazminatı geri almak için bir program uyguladığını gösterirse ve iyi niyetle[2] karar zamanından önce bu tazminatı geri alma sürecini başlatırsa, ek bir ceza indirimi yapılabilir. Özellikle, bu tür durumlarda, Daire savcıları, yürürlükteki mevzuat kapsamında mevcut olan diğer indirimlere ek olarak, karar süresi boyunca geri alınan söz konusu tazminatın %100'ü tutarında bir ceza indirimi uygulayacaktır. Program kapsamında sağlanan herhangi bir ceza indirimi, şirket tarafından ödenmesi kararlaştırılan herhangi bir tazminat, para cezası, mahrumiyet veya diğer ödemeleri etkilemez.

Söz konusu tazminatın geri alınması için gereken sürece uyum sağlamak amacıyla, karar anında, şirketin aksi takdirde uygulanacak para cezasının tamamını (Asıl Para Cezası), şirketin geri almaya çalıştığı tazminat miktarının %100'ü (Olası Geri Alma İndirimi) düşülerek ödemesi gerekecektir. Karar süresinin sonunda, şirket geri almaya çalıştığı tazminat miktarının tamamını tahsil edememişse, şirketin Olası Geri Alma İndirimi eksi fiilen tahsil edilen tazminatın %100'ünü ödemesi gerekecektir.

Bir şirketin bu tür bir tazminatı geri almaya yönelik iyi niyetli girişimi başarısız olursa, Daire savcıları kendi takdirlerine bağlı olarak, şirketin geri almaya çalıştığı tazminat miktarının %25'ine kadar bir indirim yapabilir, böylece şirket, karar süresinin sonunda, talep edilen tazminatın belirlenen indirim yüzdesi düşüldükten sonra Olası Geri Alma İndirimi tutarında ek bir ceza ödemesi yapmalıdır. Bu tür indirimler, örneğin bir şirketin hissedarlar için önemli dava masraflarına katlandığı veya çözüm süresinin bitiminden kısa bir süre sonra tazminatı başarılı bir şekilde geri alma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterebildiği durumlarda haklı görülebilir.

**Bu belge sadece kurum içi kullanım içindir ve herhangi bir idari, hukuki veya cezai konuda herhangi bir kişi, kuruluş, taraf veya tanık tarafından uygulanabilecek maddi veya usule ilişkin herhangi bir ayrıcalık, fayda veya hak yaratmaz.

(Orijinal metne erişmek için tıklayınız.)


[1] Bu terimler, Ceza Dairesi'nin Kurumsal Uygulama Politikası'nda belirtilenlerle aynı anlamlara sahiptir.

[2] Ceza Dairesi, bir şirketin iyi niyetli olup olmadığına tamamen kendi takdirine göre karar verecektir. Örneğin, ihbarda bulunanlar veya hükümetle iş birliği yaptığından şüphelenilenler gibi yalnızca belirli bir sınıftan kişilere karşı tazminatı geri alma girişimleri, bir şirketin kötü niyetli olduğunu gösterebilir.