Back to Insights

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Yeni Düzenlemelere Bağlandı

1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile konutların tek seferde yüz günden kısa süreyle turizm amaçlı olarak kiralanmasına dair genel esaslar, izinler ve idari yaptırımlar belirlenmiştir. Turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alınması zorunlu hale getirilmiş ve bu izin belirli şartlara bağlanmıştır. Ayrıca, kanunun ihlal edilmesi durumunda yüksek miktarda idari para cezaları ve izin belgesinin iptali gibi yaptırımlar öngörülmüştür.

13.11.2023

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Yeni Düzenlemelere Bağlandı

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun[1] ("Kanun”), 2 Kasım 2023 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlandı. 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek bu yeni düzenleme, konutların turizm amaçlı olarak kiralanmasına ilişkin genel esasları, izinleri ve idari yaptırımları belirlemektedir.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması için Getirilen Şartlar Nelerdir?

Tek seferde yüz günden kısa süre ile yapılacak kiralamaları kapsayan yeni düzenleme, konutların gerçek veya tüzel kişiler tarafından kendi nam ve hesaplarına veya AIRBNB gibi uygulamalar aracılığıyla turizm amaçlı kiralanmasını birtakım koşullara bağlamaktadır. Kanun, konutların turizm amaçlı kiralanmasından önce Kültür ve Turizm Bakanlığından ("Bakanlık”) izin alınmasını ve kiralanan bu konutların girişine Bakanlıkça nitelikleri belirtilen plaketin asılmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca kiraya veren dışında, yalnızca Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca belgelendirilmiş seyahat acentalarının turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunmasına izin verilmektedir.

İzin belgesi alabilmek için başvuruda bulunurken bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oybirliği ile onaylanmış bir kararın sunulması gerekmektedir. Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde ise, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun bulunduğu binanın kat malikleri tarafından yine izin başvurusunda sunulmak üzere oybirliği ile karar alınmalı ve alınan izin belgesinin örneği de site yönetimine iletilmelidir.

Bir kişinin birden fazla konut için izin belgesine sahip olması bazı şartlara bağlanmıştır. Üçten fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda en fazla yüzde yirmi beşi için aynı kiraya veren adına izin belgesi düzenlenebilir.

Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısının beşi geçmesi durumunda, başvuruda; işyeri açma ve çalışma ruhsatının ibrazı zorunludur. Başvuruya konu binanın birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması halinde, ek olarak, ilgili konut sitesindeki binaların tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazı gerekmektedir.

İzin belgesine sahip kiraya veren tarafından, izin belgesine konu konutun turizm amacıyla ya da konut olarak kullanılmak üzere kiralanması halinde kiracıların konutu alt kiralama ile tekrar kendi nam ve hesaplarına üçüncü kişilere turizm amacıyla kiralamaları da yasaklanmıştır.

Aykırılık Halinde Hangi Yaptırımlar Uygulanır?

İdari Para Cezaları: Kanunda belirtilen şartlara aykırı olarak izin belgesi almadan turizm amaçlı kiralama yapılması durumunda Kanun yüksek miktarda idari para cezaları öngörmektedir. Konutunu izin belgesi olmaksızın ticari amaçla kiraya veren, kiraya verdiği her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası ödemek ve on beş gün içinde izin belgesi almak zorundadır. Bu on beş gün sonunda izin belgesi almadan turizm amaçlı kiralamaya devam edilmesi durumunda ise, tekrar beş yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

İzin Belgesinin İptali: Kiraya verenin miras dışında başka bir nedenle değişmesi durumunda, değişiklik tescil edildikten sonra otuz gün içinde bildirimde bulunulmazsa, elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Eğer bu cezanın uygulanmasını takiben verilecek otuz günlük süre içinde halen izin belgesinin devri için başvuru yapılmamışsa ya da izin belgesi sahibindeki değişiklik uygun görülmesine rağmen yükümlülükler yerine getirilmemişse, izin belgesinin iptaline karar verilir.

Eğer konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığı belirlenirse, yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve aykırılıkların düzeltilmesi için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda aykırılıkların düzeltilmediği tespit edilirse, izin belgesinin iptaline karar verilir.

İzin belgesinin iptal edildiği durumlarda, izin belgesi iptal edilen konutların kullanıcılarının hakları, sözleşme süresi sonuna kadar devam edecektir.

Sonuç

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak bu yeni düzenleme ile turizmin gelişimi sağlanırken, kamu güvenliği ve kamu düzeni de göz önüne alınarak, yüz günden kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin denetimin arttırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

 

Katkıları için Betül Erdoğan’a teşekkür ederiz.

 

[1] Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.