Back to Insights

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Düzenlenen Sürelerde Değişikliğe Gidildi

26.03.2024

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Düzenlenen Sürelerde Değişikliğe Gidildi

12.03.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli kanunlarda değişikliğe gidilmiş ve bu kapsamda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (“CMK”) düzenlenen sürelerde de değişiklik yapılmıştır.

CMK’da düzenlenen sürelere ilişkin değişiklikler aşağıdaki tabloda listelenmiş olup değişikliklerin yürürlük tarihleri ise ilgili dipnotlarda belirtilmiştir.

Madde Başlığı

Madde Numarası

Madde İçeriği

Mevcut Süre

Değişiklik

“Eski hale getirme dilekçesi”

41/1

Eski hale getirme dilekçesinin sunulma süresi

Engelin kalkmasından itibaren yedi gün

Engelin kalkmasından itibaren iki hafta*

“Cumhuriyet savcısının kararına itiraz”

173/1

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz süresi

Karar tebliğinden itibaren on beş gün

Karar tebliğinden itibaren iki hafta**

“Basit yargılama usulü”

251/2

Basit yargılama usulünde beyan ve savunmaları sunma süresi

Tebliğden itibaren on beş gün

Tebliğden itibaren iki hafta***

“İtiraz usulü ve inceleme mercileri”

268/1

İtiraz kanun yoluna başvuru süresi

Kararın öğrenilmesinden itibaren yedi gün

Kararın tebliğinden itibaren iki hafta**

‘‘İstinaf istemi ve süresi’’

273/1

İstinaf kanun yoluna başvuru süresi

Hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün

Hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta**

‘‘İstinaf istemi ve süresi’’

273/3

Cumhuriyet savcısının istinaf kanun yoluna başvuru süresi

Kararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş tarihinden itibaren yedi gün

Kararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş tarihinden itibaren iki hafta**

‘‘İstinaf istemi ve süresi’’

273/5

Cumhuriyet savcısının istinaf istemine karşı cevap süresi

Cumhuriyet savcısının istinaf isteminin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün

Cumhuriyet savcısının istinaf isteminin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta**

“İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi”

276/2

İstinaf isteminin hükmü veren mahkeme tarafından reddine karşı itiraz süresi

Ret kararının tebliğinden itibaren yedi gün

Ret kararının tebliğinden itibaren iki hafta**

“İstinaf isteminin tebliği ve cevabı”

277/1

İstinaf kanun yoluna başvuruya cevap süresi

İstinaf kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren yedi gün

İstinaf kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren iki hafta**

‘‘Temyiz istemi ve süresi’’

291/1

Temyiz kanun yoluna başvuru süresi

Hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün

Hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta**

“Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren mahkemece reddi”

296/2

Temyiz isteminin hükmü veren mahkeme tarafından reddine karşı itiraz süresi

Ret kararının tebliğinden itibaren yedi gün

Ret kararının tebliğinden itibaren iki hafta**

“Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevi”

297/1

Temyiz kanun yoluna başvuruya cevap süresi

Temyiz kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren yedi gün

Temyiz kanun yoluna başvurunun tebliğinden itibaren iki hafta**

“Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevi”

297/3

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnameye cevap süresi

Tebliğnamenin tebliğinden itibaren bir hafta

Tebliğnamenin tebliğinden itibaren iki hafta**

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi”

308/1

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Yargıtay daire kararlarına karşı itiraz süresi

İlamın kendisine verilmesinden itibaren otuz gün

İlamın kendisine verilmesinden itibaren bir ay**

“Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi”

308/A/1

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı itiraz süresi

Kararın kendisine verilmesinden itibaren otuz gün

Kararın kendisine verilmesinden itibaren bir ay**

“Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi”

308/A/1

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı sanık aleyhine itiraza karşı sanık veya müdafinin cevap süresi

Sanık aleyhine itirazın tebliğinden itibaren yedi gün

Sanık aleyhine itirazın tebliğinden itibaren iki hafta**

“Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü hâlinde yapılacak işlem”

319/2

Yargılamanın yenilenmesi istemine beyan süresi

Yargılamanın yenilenmesi isteminin tebliğinden itibaren yedi gün

Yargılamanın yenilenmesi isteminin tebliğinden itibaren iki hafta**

“Delillerin toplanması”

320/3

Yenilenen yargılamada delillerin toplanması akabinde Cumhuriyet Savcısı ve hükümlü sanığın beyanda bulunma süresi

Delillerin toplanması bittikten sonra yedi gün

Delillerin toplanması bittikten sonra iki hafta**

*  1/6/2024 tarihinde ve sonrasında kalkan engeller bakımından uygulanır.

** 1/6/2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanır.

*** 1/6/2024 tarihinde yürürlüğe girer.